Camping.pl

Informacja prawna

1. Wstęp

W niniejszym dokumencie wskazano Ogólne Warunki użytkowania witryny www.camping.pl (nazywane dalej „Ogólne Warunki” i „Witryna”), do których muszą się zastosować wszyscy korzystający z jej stron. Wejście na Witrynę i wszelkie działania związane z przeglądaniem stron web, oznaczają pełną akceptację Ogólnych Warunków. Jeżeli użytkownik nie chce zaakceptować Ogólnych Warunków wystarczy, że wstrzyma się od przeglądania stron Witryny. Każdy, kto wejdzie na Witrynę bezwarunkowo deklaruje, że nie będzie stosował Witryny i znajdującego się na niej materiału do celów nielegalnych lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Ogólne warunki mogą być w każdej chwili zmienione przez Koobcamp S.r.l., bez konieczności uprzedzenia użytkowników i pod warunkiem, że będą oni mogli je okresowo sprawdzić przed wejściem na Witrynę. Dostęp do Witryny po takich zmianach wiąże się z pełną i bezwarunkową akceptacją zmienionych Ogólnych Warunków. Jeżeli na stronach web Witryny są oferowane produkty i usługi lub treść objęte szczególnymi warunkami, które będą wskazane na takich stronach, to mają one pierwszeństwo w stosunku do wskazanych tutaj Ogólnych Warunków.

2. Treść witryny

a) Opis
Oficjalna witryna internetowa Camping.pl jest portalem informacyjnym, umożliwiającym rezerwację on-line w obiektach turystycznych na świeżym powietrzu (Kempingach i Obiektach Wakacyjnych). Na Witrynie znajdują się opisy, zdjęcia i inne elementy umożliwiające uzyskanie pełnych informacji na temat obiektów turystycznych, oferowanych usług oraz ich promocyjnych ofert. Niniejsza witryna jest chroniona systemami informatycznymi uniemożliwiającymi utratę, nadużycie i zmianę informacji przez osoby trzecie. Cała teść Witryny (informacje, zdjęcia, wideo, dźwięki, znaki towarowe, logo, nazwy i domeny, oprogramowania aplikacyjne, layout graficzne, dokumentacja techniczna i instrukcje itp.) oraz związane z nią prawa są zastrzeżone. Można ją konsultować wyłącznie dla uzyskania informacji na użytek własny i surowo zabrania się wszelkiego innego użycia bez pisemnej autoryzacji ze strony Koobcamp S.r.l.

b) Co oferuje użytkownikom
W Witrynie mogą się znajdować linki odwołujące się do witryn zarówno osób trzecich jak i spółek partnerskich, do których Koobcamp S.r.l. należy. Firma Koobcamp S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności zarówno za treść jak i za politykę prywatności i bezpieczeństwa stosowane na takich witrynach. Celem hiperłączy jest jedynie ułatwienie użytkownikowi nawigacji, bez żadnego związku pomiędzy treścią niniejszej Witryny a treścią strony, do której one odsyłają. Poza tym, firma Koobcamp S.r.l. informuje, że nie może w żaden sposób wpłynąć na budowę stron połączonych ze swoją Witryną oraz zagwarantować wiarygodności, poprawności i zgodności materiałów lub informacji na nich wskazanych. Jeżeli na połączonej Witrynie są wskazane warunki użytkowania, mają one pierwszeństwo w stosunku do Ogólnych Warunków.

3. Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Cała treść Witryny jest chroniona i zabezpieczona przepisami obowiązującymi w zakresie praw autorskich (Ustawa nr 633/41) oraz własności przemysłowej, patrz:
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

Zabrania się, bez wyraźnej zgody, wszelkich czynności pobierania i stosowania materiału znajdującego się na Witrynie, jak również wszelkich innych działań, które mogą stanowić zagrożenie w stosunku do interesów autorów i posiadaczy praw w zakresie własności intelektualnej. Witrynę i wskazaną w niej treść można wykorzystywać wyłącznie do celów osobistych, badawczych i edukacyjnych, z wykluczeniem bezpośredniego lub pośredniego użytku komercyjnego, pod warunkiem, że będzie zawsze jasno wskazany właściciel prawa oraz, że treść Witryny nie zostanie w żaden sposób zmieniona. Wyłącznie tytułem przykładu i niewyczerpująco, za treść Witryny uważa się: teksty; zdjęcia; filmiki; bazy danych; wykresy i tabele; odtwarzane dźwięki; animowane i nieanimowane rysunku; wszelkiego rodzaju prezentacje graficzne i/lub ogólnie tekst. Dlatego też nie wolno w całości lub częściowo kopiować lub powielać treści Witryny bez wyraźnej autoryzacji ze strony Koobcamp S.r.l.. Teść Witryny jest dostępna wyłącznie do użytku osobistego; czyli nie wolno jej w żaden sposób kopiować, powielać, publikować, pobierać, przesyłań, przekazywać lub rozpowszechniać, z wyjątkiem zwyczajnego zapisywania na terminalu dla własnego użytku i w celach niekomercyjnych; nawet w przypadku dozwolonego użytku osobistego, należy zachować w całości wskazówki lub wytyczne własności stosowanej treści. Każdy produkt lub spółka wymienione na niniejszej witrynie są znakami towarowymi ich właścicieli i mogą być chronione patentami lub prawami autorskimi udzielonymi lub zarejestrowanymi przez odpowiednie władze. Mogą być więc pobierane lub stosowane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego: dlatego też zabrania się wszelkiego, nawet częściowego, kopiowania, zmiany lub odsprzedania w celu uzyskania zysku lub jakichkolwiek korzyści. Zabrania się użytkowania, publikowania, rozpowszechniania, dołączania treści opublikowanych na Witrynie lub innych witrynach Internetowych, chyba że w przypadku posiadania odpowiedniej autoryzacji ze strony posiadaczy praw autorskich. W konsekwencji, informuje się, ze wszystkie znaki towarowe, nazwy domen, nazwy firm, firmy i symbole znajdujące się na Witrynie są wyłączną własnością Koobcamp S.r.l. (z wyjątkiem przypadków wymienionych w kolejnym paragrafie) i w związku z tym chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi znaków towarowych. Dlatego też, surowo zabrania się ich powielania, w jakiejkolwiek postaci lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej autoryzacji ze strony Koobcamp S.r.l. Zabrania się również rejestrowania znaku firmy „Koobcamp” w jakiejkolwiek domenie najwyższego poziomu. Informuje się, że na stronach witryny mogą się znajdować znaki towarowe, nazwy domen, nazwy firm, firmy i symbole będące własnością osób trzecich, z którymi Koobcamp S.r.l. w różny sposób współpracuje, podlegające tym samym obowiązującym przepisom ochrony jak znaki towarowe Koobcamp S.r.l. Koobcamp S.r.l. informuje, że surowo zabrania użytkowania wszelkich znaków wyróżniających stanowiących własność Koobcamp S.r.l. jak znaczniki meta, czyli wszystkie polecenia w języku html, które pomimo, iż nie powodują wizualizacji lub formatowania pewnego polecenia, dostarczają jednak instrukcji czynnikom elektronicznym lub przeglądarkom w celu zwiększenia dostępności witryny nie związanej z Koobcamp S.r.l.

4. Framing i Linking

SenzaSurowo zabrania się tworzenia hiperłączy do pierwszej strony Witryny dostępnej pod adresem web www.camping.pl jak również do każdej innej strony Witryny bez pisemnej autoryzacji ze strony Koobcamp S.r.l.

Zabrania się stosowania
a) linków-ramek (tzw. „framing”), umożliwiających pojawienie się strony Witryny na określonej stronie innej witryny powodując, że treść takiej strony, zamiast pojawić się w niezależnym oknie przeglądarki, pojawi się wewnątrz ramki stworzonej do takiego celu; b) specjalnych linków umożliwiających odesłanie użytkownika na wewnętrzną stronę bez przejścia przez stronę Home Page (tzw. „deep linking”) oraz linków wprowadzania automatycznego (tzw. „inline linking”), które pozwalają użytkownikowi na automatyczną wizualizację w określonej przestrzeni obrazów pochodzących z Witryny.

5. Sposób korzystania z Witryny

Koobcamp S.r.l. Informuje, że nie wolno w całości lub częściowo kopiować, powielać, publikować, przenosić, przepisywać, przekazywać lub rozpowszechniać, w żaden sposób i w żadnej formie treści Witryny bez uprzedniej pisemnej autoryzacji ze strony Koobcamp S.r.l.. Nie wolno rozpowszechniać, w całości lub częściowo, treści Witryny za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych takich, jak Sieć Internetowa, systemy telewizyjne, radiowe lub wszelkiego innego rodzaju sprzęt bez uprzedniej pisemnej autoryzacji ze strony Koobcamp S.r.l.. Poza tym, nie wolno używać informacji i materiałów znajdujących się na Witrynie do celów komercyjnych dla tworzenia wszelkiego rodzaju baz danych jak również zapisywać ich (w całości lub częściowo) w istniejących bazach danych, zarówno dostępnych wyłącznie dla ich twórcy jak również udostępnionych osobom trzecim. Koobcamp S.r.l. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z dostępu do witryny, niezdolności lub niemożliwości dostępu do niej, Waszego zawierzenia i użytkowania w odniesieniu do zawartych na niej informacji. Koobcamp S.r.l. będzie aktualizować informacje zamieszczone na witrynie, ale nie gwarantuje ich pełności lub dokładności. Koobcamp S.r.l. zastrzega sobie prawo do nanoszenia, w każdej chwili i bez uprzedzenia, zmian w treści Witryny i w Informacjach Prawnych.

6. Wykluczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie treści publikowane na Witrynie mają na celu dostarczenie ogólnych informacji. Koobcamp S.r.l. nie daje żadnej gwarancji, że są one dokładne i kompletne oraz zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji takich informacji, bez uprzedzenia. Koobcamp S.r.l. nie jest odpowiedzialna za ewentualne błędy lub braki w opublikowanych informacjach oraz wszelkie inne dane ewentualnie wprowadzone w niezależny sposób przez upoważnionych użytkowników. Koobcamp S.r.l. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, zarówno bezpośrednie, przypadkowe, następcze lub pośrednie, jak również na skutek utraty lub uszkodzenia danych, straty zysków, interesów lub możliwości, wynikających z dostępu do witryny lub jej użytkowania, czyli niemożności użytkowania Witryny lub opublikowanych na niej treści jak również dostępu na witryny osób trzecich za pośrednictwem hiperłączy, lub ich użytkowania, czyli niemożności użytkowania takich witryn lub opublikowanych na nich treści. Ze względu na brak jakiejkolwiek kontroli w stosunku do publikowanej treści, nie można uznawać firmy Koobcamp S.r.l. za odpowiedzialną za popełnione przestępstwa za pośrednictwem Witryny. Koobcamp S.r.l. zobowiązuje się do możliwie jak najszybszego usunięcia po odpowiednim wskazaniu treści uznanych według wyłącznego uznania za szkodliwe lub zadeklarowanych jako takie przez Organ Sądowy. Niniejsza sekcja Witryny może ulec zmianie w każdej chwili. Obowiązkiem użytkowników jest jej konsultowanie. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z pełną i bezwarunkową akceptacją wskazanych wyżej warunków.

7. Download i Wirusy Komputerowe

Przedmioty, produkty, programy i routine ewentualnie znajdujące się na Witrynie, możliwe do pobrania (download) jak na przykład dokumentacja techniczna, handlowa, software itd. są dostępne na warunkach ustalonych przez ich właściciela chyba, że wskazano inaczej. Wszystko, co jest dostępne na witrynie za pomocą opcji download jest chronione prawem copyright, warunkami użytkowania lub kopiowania konkretnych właścicieli; z tego powodu Koobcamp S.r.l. zaleca zapoznanie się z warunkami użytkowania i przepisami oraz uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności. Koobcamp S.r.l. nie gwarantuje, że na Witrynie nie ma błędów lub wirusów oraz informuje, że dostawcy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane takimi elementami o charakterze niszczącym.

8. Stosowane prawo i właściwy sąd

Z wyjątkiem wszystkich praw, które wynikają z różniących się obowiązujących przepisów - krajowych i międzynarodowych, niniejsze Ogólne Warunki podlegają legislacji włoskiej i są interpretowane na jej podstawie (z wyjątkiem norm dotyczących konfliktów prawnych), łącznie ze sporami dotyczącymi istnienia, ważności i skuteczności Ogólnych Warunków i wszelkich porozumień, które z nich wynikają. W wyżej wymienionych sprawach, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Ogólnych Warunków oraz z porozumień z nich wynikających, jest Sąd w Turynie. Biorąc pod uwagę stosowanie prawa włoskiego, w przypadku jakichkolwiek nieporozumień dotyczących różnic między językiem włoskim a językiem angielskim, francuskim, niemieckim lub innymi, językiem odniesienia jest język włoski.

Odkryj naszą sieć turystyczną