Camping.pl

Gdzie chcesz jechać na wczasy?

Privacy

Kodeksu ochrony danych osobowych

Opublikowany w Gazecie Urzędowej dn. 29 lipca 2003, Seria nr 174, Dodatek zwyczajny nr 123/L
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1311248


a) Wskazana ustawa określa ochronę danych osobowych i prywatności (tzw. Regulamin) i nakazuje szereg obowiązków każdemu, kto „przetwarza” informacje dotyczące innych podmiotów. Regulamin odnosi się wyłącznie do Witryny i nie dotyczy innych witryn web ewentualnie konsultowanych przez użytkownika za pośrednictwem linków. b) Wskazana ustawa określa jako „przetwarzanie” danych wszelkie czynności lub zbiór czynności, wykonanych również bez pomocy narzędzi elektronicznych, polegające na utrzymywaniu baz danych, redagowaniu kart rachunkowych i nie, wypełnianiu kwestionariuszy podatkowych płatników w ograniczeniu do kadry nie odnoszącej się do pracowników zatrudnionych i ewentualnie do kadry pracowników, gromadzeniu, utrwalaniu, organizacji, przechowywaniu, konsultowaniu, opracowywaniu, zmienianiu, wyborze, wyciąganiu, porównywaniu, użytkowaniu, łączeniu, blokowaniu, komunikacji, udostępnianiu, usuwaniu i niszczeniu danych, również niezapisanych w bazie danych, łącznie z hasłami systemu i zabezpieczeniami oraz wszelkimi innymi czynnościami przewidzianymi przez działalność naszej Spółki. c) W odniesieniu do wymienionych poniżej punktów dotyczących Waszych stosunków z naszą Spółką informujemy, że Wasze dane są niezbędne do normalnych czynności związanych z działalnością i dlatego ich przekazanie ma charakter obowiązkowy. d) Ewentualne odmówienie przekazania danych wiąże się z niemożliwością rozpoczęcia działań wskazanych w punkcie c). e) Wszystkie wskazane dane są obowiązkowe. Przy ich przetwarzaniu możemy się zapoznać z danymi, które Kodeks o Ochronie Danych Osobowych określa jako „poufne”, ponieważ wskazujące stan zdrowia, przynależność do związków zawodowych, przekonania religijne i filozoficzne. Z powyższych względów wymagamy pisemnej zgody na przetwarzanie danych.

1. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie oddane do dyspozycji Koobcamp S.r.l. są gromadzone i używane do:

- kontaktowania się z Użytkownikiem, który o to poprosił poprzez wprowadzenie swoich danych w tej sekcji Witryny, prezentacji produktów, ofert lub innych przez Koobcamp S.r.l. i sieć powiązaną z Koobcamp s.r.l. na świecie lub podmioty, które współpracują przy działalności komercyjnej Koobcamp S.r.l. lub Spółki, lub firmy powiązane z Koobcamp S.r.l., również poprzez wysyłanie biuletynów informacyjnych i promocyjnych, również o charakterze komercyjnym, materiału reklamowego lub ofert dóbr i usług, pocztą, przez internet, telefonicznie, e-mail, MMS, SMS z Włoch i z zagranicy; - wysyłanie newsletterów, o które poprosił Użytkownik; - opracowywanie badań rynkowych.

2. Rodzaje przetwarzanych danych

Dane nawigacyjne
Systemy informatyczne oraz procedury software użyte przy tworzeniu niniejszej strony, gromadzą niektóre dane osobowe, których transmisja jest wymagana przez protokoły komunikacyjne sieci internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu przypisania ich określonym zainteresowanym, które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetworzenie i powiązanie z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację Użytkowników. Do takiej kategorii danych zaliczają się: adresy IP lub nazwy domen komputerów Użytkowników odwiedzających Witrynę, adresy URI (Uniform Resource Identifier) wymaganych zasobów, godziny połączeń, sposób składania zapytania na serwerze, rozmiary plików otrzymywanych jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi z serwera (pomyślna, błąd lub inne) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym Użytkownika. Dane te służą wyłącznie do pozyskania anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem Witryny i w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania. Po przetworzeniu, są one natychmiast kasowane. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych utrudniających działanie Witryny: z wyjątkiem takiej sytuacji, dane dotyczące kontaktów web nie są przechowywane przez okres dłuższy niż siedem dni.

Dane dobrowolnie dostarczone przez użytkownika
Dobrowolne, wyraźne i zamierzone wysłanie poczty elektronicznej na jeden z podanych na Witrynie adresów, powoduje nabycie adresu nadawcy, koniecznego do wysłania odpowiedzi na zapytania oraz ewentualne inne dane osobowe, zawarte w zapytaniu. Dane będą przetwarzane głównie za pomocą systemów elektronicznych i informatycznych, zapisywane na nośnikach informatycznych oraz zarówno na papierze jak i na każdym innym możliwym rodzaju nośnika, do których będzie miał dostęp wyłącznie wyznaczony personel, zgodnie z minimalnymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa według Regulaminu Technicznego odnoszącego się do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa, Załącznik B Kodeksu o Ochronie Danych Osobowych.

3. Informacje na temat adresacji IP i stosowaniu plików Cookies

Informuje się Użytkownika korzystającego z Witryny, że wykorzystuje ona technologię śledzenia adresów IP i Cookies w celu powiadomienia o wykonanych wejściach na witrynę, są to:

a) adresy IP
Zbiór adresów wszystkich odwiedzających Witrynę. Takie dane są stosowane do zarządzania, czynności techniczno-administracyjnych naszej Firmy, diagnostyki ewentualnych problemów technicznych i zapobiegania włamaniom i nadużyciom usługi.

b) cookies
Są to informacje, które mogą być zapisane przez przeglądarkę na twardym dysku Użytkownika w celu zapisania odwiedzin na Witrynie. W konsekwencji, za każdym razem, gdy Użytkownik wróci na Witrynę, zostanie on zidentyfikowany wraz z preferencjami wskazanymi podczas poprzedniego korzystania. Takie pliki umożliwiają spersonalizowanie Witryny internetowej, ułatwiają Użytkownikowi przeglądanie oraz, za pomocą kontroli ilościowej dostępów do różnych stron web, lepszą prezentację informacji. Stosowane cookies wykorzystują anonimowe informacje i dlatego nie pozwalają na przetwarzanie danych dotyczących osoby. Poza tym, można używać cookies do zapisywania danych logowania Użytkownika i w związku z tym umożliwić jego automatyczne rozpoznanie (procedura wprowadzania nazwy użytkownika i hasła stanie się zbędna). Większość stosowanych obecnie przeglądarek automatycznie akceptuje cookies, jednak Użytkownik może skonfigurować własną przeglądarkę w celu uzyskania zawiadomienia o otrzymaniu cookies, uzyskując w ten sposób możliwość akceptacji lub odrzucenia. Można również całkowicie dezaktywować cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Może to jednak doprowadzić do zwolnienia lub uniemożliwienia dostępu do niektórych części Witryny. Poza danymi nawigacyjnymi wskazanymi wyżej, nie zostaną zgromadzone inne dane osobowe, z wyjątkiem tych dostarczonych dobrowolnie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje za pomocą odpowiednich narzędzi elektronicznych lub ręcznie, zgodnie z logiką ściśle związaną z wskazanymi wyżej celami oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność. Witryna wykorzystuje również pliki cookies stron trzecich, stworzonych i podlegających zewnętrznym domenom, w celu gromadzenia informacji na temat wszystkich działalności. Na przykład, jeżeli użyto przycisku „Lubię to” na Facebooku, Twoja przeglądarka wyśle informację na temat tego cookie do portalu społecznościowego. Takie cookies są wykorzystywane przez Portale Społecznościowe do zaoferowania Ci spersonalizowanej wizyty na naszej Witrynie, dla utrzymania i ulepszenia serwisu oraz zabezpieczenia zarówno Ciebie jak i Witryny przed szkodliwymi działaniami. W szczególności:
- Facebook:  www.facebook.com/policies/cookies/
- Google:  www.google.com/intl/pl/policies/privacy

4. Przekazanie danych i konsekwencje ewentualnego odmówienia

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne; mimo to, ewentualna odmowa lub przekazanie niedokładnych lub niepełnych informacji uniemożliwi wysłanie newsletterów lub biuletynów informacyjnych i promocyjnych, również o charakterze komercyjnym lub umożliwiających uczestnictwo Użytkownika w opracowywaniu badań rynkowych i statystyk.

5. Komunikacja danych

Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika mogą być przedmiotem komunikacji lub rozpowszechnienia dla podjęcia stosunków umownych z naszą Spółką, w celach związanych z jej działalnością, w celach związanych z przedłożeniem referencji, do działań komercyjnych i promocyjnych produktów naszej Spółki.

Takie dane będą przetwarzane:
- za pomocą narzędzi ręcznych i elektronicznych;
- przez upoważniony personel, stale identyfikowany, odpowiednio przeszkolony i powiadomiony o ograniczeniach prawnych;
- zobowiązując się do ciągłej aktualizacji danych, usuwając stare informacje, niepotrzebne lub nie na temat;
- zobowiązując się do stosowania środków organizacyjnych i bezpieczeństwa przewidzianych w przepisach, gwarantujących prywatność zainteresowanego podmiotu i uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp osób trzecich lub nieupoważnionych.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazane ewentualnym wykwalifikowanym podmiotom, które dostarczają Koobcamp S.r.l. usług wskazanych w artykule 1 niniejszego regulaminu, łącznie z podmiotami i spółkami zarządzającymi lub biorącymi udział w zarządzaniu lub konserwacji naszych witryn internetowych i stosowanych narzędzi elektronicznych. Przy realizacji działań, o których mowa w artykule 1, Koobcamp S.r.l. może się zwrócić na następujących kategorii podmiotów, które będą mogły zapoznać się z danymi osobowymi Użytkownika: wykwalifikowane podmioty jak na przykład banki, biura i spółki ubezpieczeniowe, dostawcy i pod-dostawcy, dostarczający Koobcamp S.r.l. usług związanych z wysyłaniem newsletterów, biuletynów informacyjnych i promocyjnych oraz o charakterze komercyjnym, opracowywania badań statystycznych i rynkowych, organizacji i przeprowadzania wydarzeń oraz festynów, również promocyjnych; jednostkom prawnym, podatkowym, ubezpieczenia społecznego, rachunkowym, organizacyjnym; wszelkim innym podmiotom, którym będzie konieczne przekazanie danych na podstawie jednoznacznego rozporządzenia prawnego. Dane osobowe mogą być przekazane za granicę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, również do Krajów nie należących do Wspólnoty Europejskiej, w których Koobcamp S.r.l. dba o własne interesy.

6. Rozpowszechnianie danych

Dane użytkownika nie będą przekazane innym podmiotom, z wyjątkiem tych wymienionych w regulaminie.

7. Prawa zainteresowanego

W odniesieniu do przetwarzania danych, o których mowa w artykule 1, Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z praw określonych w art. 7 D. Legislacyjnego z 30 Grudnia 2003 r., nr 196 który dla wygody został wskazany poniżej.

Art. 7 – Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

1. Osoba ma prawo uzyskania potwierdzenia o istnieniu lub nieistnieniu jego danych osobowych nawet, jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane oraz ich komunikację w zrozumiałej formie.

2. Ma prawo do uzyskania następujących informacji
a) pochodzenie danych osobowych;
b) cele i metody przetwarzania danych osobowych;
c) stosowana logika w przypadku obróbki za pomocą środków elektronicznych;
d) tożsamość właściciela, zarządcy i pełnomocnika wyznaczonego na podstawie 5, ustęp 2;
e) o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub, które mogą dowiedzieć się o nich jako mianowany przedstawiciel na terytorium państwa, zarządca lub agent.

3. Ma prawo do uzyskania
a) aktualizacji, sprostowania, integracji danych;
b) anulowania, anonimizacji lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, które nie muszą być przechowywane do celów, dla których zostały one zgromadzone lub następnie przetworzone;
c) zaświadczenia, że operacje wymienione w a) oraz b) zostały zgłoszone, również pod względem treści, do tych, do których dane zostały przekazane lub rozpowszechniane, o ile takie działanie jest niemożliwe lub wymaga środków niewspółmiernych w stosunku do chronionego prawa.

4. Ma prawo do wniesienia sprzeciwu w całości lub w części
a) z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, również w zakresie ich gromadzenia;
b) do przetwarzania danych osobowych dla celów wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub do opracowywania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

8. Regulamin na temat działalności promocyjnych

Udział w działalności marketingowej jest dobrowolny, według art. 7, 4° ustęp, lit. b) i art. 130 Kodeksu ochrony danych osobowych, ze szczególnym odniesieniem do komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefaxu, wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service) lub SMS (Short Message Service), lub innych.

9. Właściciel i Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Właścicielem przetwarzania danych osobowych jest Koobcamp S.r.l., z siedzibą prawną w Turynie, C.so Duca degli Abruzzi 2, siedzibą prowadzenia działalności Via XXV Aprile n.179/b, 10042 Nichelino (To), K.F./Nr VAT 09476090015. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych na rzecz Koobcamp S.r.l. jest tymczasowy Przedstawiciel prawny, z siedzibą na rzecz zajmowanego stanowiska w siedzibie prowadzenia działalności Koobcamp s.r.l., via Via XXV Aprile n.179/b, 10042 Nichelino (To). Po wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Koobcamp S.r.l. można się zwrócić do siedziby prawnej spółki lub wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej privacy@crweb.it lub nr fax +39 011/37.16.927.

Odkryj naszą sieć turystyczną